فروش سود پرک

سود پرک | سـود سـوز آور چیسـت؟

سود پرک | سـود سـوز آور چیسـت؟
سود پرک چیست؟ نام صنعتی : سود سوز آور فرمول: (NaOH) آنالیز:  1±98%      نام های دیگر : چربی گیر صنعتی ، هیدروکسید سدیم ، سود جامد پرک ، کاستیک سودا ،سود کاستیک سود پرک یا کاستیک سودا به فرمول شیمیایی NaOH ماده ای است جامد، سفید رنگ، بی بو و دارای اثر خورندگی بسیار بالا. کاستیک سودا  از سود مایع تولید پتروشیمی به دست می آید بدین صورت که پس از تبخیر آب سود مایع 50% به سود پرک 98-99% تبدیل میشود . سودپرک تولید شده  طی فرایندی پس از انتقال به دستگاه های خنک کننده تبدیل به پولک سفید یا همان کاستیک سودا جامد می شود.
بیشتر